آموزش آنلاین مترجمی زبان انگلیسی

Announcements

Translation

2022-04-12

تکنیک‌های غلبه بر ترجمه؛ یکبار برای همیشه از زبان دکتر احمدرضا بیگی

تکنیکهای نوین کسب در آمد و کارآفرینی در ترجمه

بر ضعفهای خود غلبه کنید و به "عملگرایی" برسید

Read more about Translation

Current Issue

Online Translation Courses
Online Translation Courses

These courses focus on the study of the principles and methodology of translation in theory and practice. They aim to introduce the science and the art of translation to the students as well as to provide them with an overview of the basic theories, skills, and techniques of translation. Upon going through the hints and exercises provided, the students will acquire the basic techniques of translation which will enable them to translate texts of medium complexity.

Published: 2022-02-27
View All Issues

Payampersa Translation Courses
Online Learning | Translation Skills | EFL, TOEFL, IELTSAbout | Contact