300
توانمندسازی مهارتها%
100
بازخورد و آموزش%
99
رضایت دانشجو%
100
صرفه جویی%