مراحل ثبت نام دوره های آنلاین
تعیین سطح و جلسه اول رایگان می باشد ورودی های جدید با مرحله 1 و دانشجویان قبلی با مرحله 2 شروع نمایند

1

مشخصات، تعهدنامه، آزمون تعیین سطح

پس از تکمیل فرم ثبت نام و دریافت نتیجه تعیین سطح به مرحله 2 جهت پرداخت شهریه رجوع نمایید

درخواست مشاوره رایگان

فرم ثبت نام

این فرم دارای سه قسمت می باشد فرم ثبت نام، تعهد نامه و آزمون تعیین سطح کتبی و شفاهی

14

مشخصات

9

تعهدنامه

13

سوال

2

تعیین فاپ و پرداخت شهریه

فاپ یعنی
فاصله ارسال پروژه ها
دو، سه، چهار یا پنج روزه توسط دانشجو

تماس جهت راهنمایی در مورد نتیجه تعیین سطح

پرداخت شهریه

پس از دریافت نتیجه تعیین سطح شهریه خود را پرداخت نمایید

3

فاپ

4

فاپ

5

فاپ

3

شروع کلاس

به دلیل ساختار آموزش آنلاین همه روزه میتوانید ثبت نام و دوره های خود را آغاز نمایید

پرسشهای متداول قبل از شروع کلاس

ورود به کلاس

در این ساختار آموزش و یادگیری مبتنی بر استاندارد بازخورد می باشد و با نوع ساختار کلاسهای حضوری در کلاس درس متفاوت می باشد

20

جلسه

10-25

پروژه در جلسه

70/100

نمره